Deltamarin continues collaboration on smart propulsion system development

Deltamarin continues collaboration on smart propulsion system development

Smart propulsions system - SmartPS logo

As previously indicated, the Polish branch of Deltamarin has been involved in a research and development project called Smart Propulsion System (abbreviated to “smartPS”). The partners in this collaboration include:

 • Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability LBF (Germany)
 • ContiTech Vibration Control GmbH (Germany)
 • REINTJES GmbH (Germany)
 • Gdansk University of Technology (Poland)
 • Belarusian National Technical University (Belarus)
 • Dnepr-Bug Waterway (Belarus)

As the 3-year collaboration is now in its final year it is worth describing what has been achieved so far and what remains to be done.

Initial activities concentrated on the state-of-the-art analysis of hydrodynamic calculations and noise and vibration prediction methods. A noise and vibration measurement campaign onboard a test ship followed. A structural model of the test-ship was created and hydrodynamic loads defined. Analysis of the noise and vibration characteristics of the main sources was also performed.

The second stage of the project concentrated on the development of new design methodologies that will utilise simplified noise/vibration and hydrodynamic models to obtain the optimum ship layout. A paper describing some of these efforts was published and presented at the International Marine Design Conference in Helsinki (Finland) in June 2018.

In the coming months, the optimised layout will be coupled with the results of smart vibration damping devices developed by other partners in the smartPS project. It is believed that these two efforts combined will lead to much-reduced noise and vibration levels in the selected ship’s compartments. This in turn will result in the project aims being achieved.

The project is being financed as part of an EU MARTEC ERA-NET initiative with funding provided by Poland’s National Centre for Research and Development.

Request for quotation

As part of the activities of the Smart Propulsion System project, Deltamarin Sp.z.o.o. (based in Gdańsk, Poland) intends to purchase the computer equipment as per the attached request (available in Polish only). Quotations are welcome by 29th May.

Martec ERA-NET logoNational Centre for Research and Development logo

Deltamarin kontynuuje współpracę w rozwoju inteligentych systemów napędowych

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami polski oddział firmy Deltamarin bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym „Inteligentny System Napędowy” (skrót: smartPS). Partnerami w tym przedsięwzięciu są:

 • Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability LBF (Niemcy)
 • ContiTech Vibration Control GmbH (Niemcy)
 • REINTJES GmbH (Niemcy)
 • Politechnika Gdańska (Polska)
 • Belarusian National Technical University (Białoruś)
 • Dnepr-Bug Waterway (Białoruś)

Ponieważ do końca trzyletniego projektu pozostało około pół roku chcielibyśmy poinformować o dotychczasowych osiągnięciach projektu i pozostałych do wykonania zadaniach.

W pierwszym roku projektu skupiono się na rozeznaniu dostęnych metod i narzędzi obliczeniowych w zakresie hydrodynamiki oraz przewidywania hałasu i wibracji. Przeprowadzono również serię pomiarów na statku testowym. Stworzono obliczeniowy model konstrukcji statku testowego oraz określono obciążenia hydrodynamiczne. Przeprowadzono również analizę charakterystyk wibracyjnych i hałasowych głównych źródeł wymuszeń.

Drugi etap projektu miał na celu stworzenie nowej metody projektowej, która wykorzystywałaby uproszczone prognozy hałasu i wibracji oraz analizy hydrodynamiczne w celu określenia optymalnej aranżacji przestrzennej statku. Publikacja opisująca niektóre elementy tych starań została opublikowana i przedstawiona w czasie konferencji International Marine Design Conference w czerwcu 2018 roku w Helsinkach (Finlandia).

W najbliższych miesiącach wspomniana metoda optymalizacji przestrzennej zostanie zintegrowana z wynikami prac pozostałych partnerów projektu smartPS w zakresie inteligentych systemów tłumienia drgań. Połączenie tych dwóch aspektów powinno znacząco zredukować poziom drgań i wibracji w kluczowych pomieszczeniach statku. To z kolei doprowadzi do osiągnięcia celów projektu.

Projekt jest finansowany w ramach programy Unii Europejskiej MARTEC ERA-NET a fundusze zapewnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe

W ramach realizacji projektu Inteligentny System Napędowy firma Deltamarin sp.z.o.o. zamierza zakupić sprzęt komputerowy wg poniższego zapytania ofertowego. Oferty prosimy składać do 29 maja 2019 r.

For more information, please contact

Grzegorz Mazerski, Manager, R&D, Deltamarin Poland
Grzegorz Mazerski
R&D Team Leader, Deltamarin Poland
Mobile +48 50 8622 596
grzegorz.mazerski@deltamarin.com

, ,

No comments yet.

Leave a Reply